تیرماه 1399

استارت آپها در حوزه های مختلف مبتنی بر فناوری

کد 98001

فرآیند کار

شرح درخواست

شرکت مهندسی آلا همکار تجاری تکبا، اقدام به پذیرش بدون محدودیت نفرات  کارآموز دورکار در حوزه مدیریت؛ نرم افزار؛ اقتصاد؛زبان انگلیسی؛مهندسی صنایع؛گردشگری
مینماید
متقاضیان با مراجعه به وب سایت
http://alawares.com/Request-training

فرم درخواست کارآموزی را تکمیل نمایند تا در اولین فرصت با آنها تماس حاصل شود
دانشجویان پس از ارایه موفق خروجی های لازم گواهی کارآموزی دریافت مینمایند

آیا میخواهید به این تیم ملحق شوید یا نیازمندی تیم خود را ثبت نمایید؟